محدودیت دسترسی کودکان به فضای مجازی در موبایل

محدودیت دسترسی کودکان به فضای مجازی در موبایل

حتما که در مورد طرح صیانت از فضای مجازی خبرهایی به گوشتون رسیده و این طرح بندها و ماده های محتلفی داره که در یکی از بندهاش درباره حقوق کودکان و امنیت آنها در فضای مجازی اشاره شده که باید تمام نرم افزار های فضای مجازی باید یک نسخه کودک داشته باشند تا امنیت روانی […]