فرم استخدام در پیشرو دیجیتال

فرم استخدام در
پیشرو دیجیتال

مزایای همکاری و شاغلین در پیشرو دیجیتال

1- آموزش در حین کار

2-محیط صمیمی و دوستانه

3- بیمه تامین اجتماعی

محل کار: تبریز، بازار موبایل تبریز