همکار گرامی

لطفا بعد از واریز وجه به هریک از حساب های زیر ، مشخصات و یا عکس رسید پرداختی را از طریق پشتیبان آنلاین وب سایت ارسال نمایید.

صاحب حساب:

حامد آهنگرزاده

شماره حساب:

5280254548

شماره کارت:

6104-3373-6626-4479

شماره شبا:

IR49-0120-0000-0000-5280-2545-48

صاحب حساب:

حامد آهنگرزاده

شماره حساب:

0110122159000

شماره کارت:

6037-9981-5566-1969

شماره شبا:

IR40-0170-0000-0011-0122-1590-00

صاحب حساب:

حامد آهنگرزاده

شماره حساب:

20101078575607

شماره کارت:

6221-0612-3750-4768

شماره شبا:

IR16-0540-2094-2010-1078-5756-07

صاحب حساب:

حامد آهنگرزاده

شماره حساب:

960580617605101

شماره کارت:

6219-8610-3330-2547

شماره شبا:

IR97-0560-9605-8060-1760-5100-01